Privacyverklaring

WJH-Services is een blogwebsite, beheerd door Willem-Jan Hanegraaf – woonachtig in Beek en Donk – en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Willem-Jan Hanegraaf
0627241688
info@wjh-ict.nl
www.wjh-ict.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

WJH-Services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt, omdat wij met u samenwerken en/of omdat u om een van deze redenen zelf uw gegevens aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

CRM: in een systeem verwerken de volgende contactgegevens van onze relaties
• Bedrijfsnaam (optioneel)
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens (optioneel)
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Websiteadres (optioneel)

Nieuwsbrief: voor het versturen hiervan vragen wij de onderstaande gegevens welke zijn verkregen door aanmelding op de website en/of door mondelinge of schriftelijke toestemming:
• Voor- en achternaam (optioneel)
• E-mailadres
• IP-adres voor analyse
• Tijdstip van inschrijving

Analytics: wanneer u onze website bezoekt en cookies accepteert worden de volgende gegevens bewaard:
• IP-adres (geanonimiseerd)
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wjh-ict.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WJH-Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen, e-mailen of bezoeken indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten
• Om diensten bij u af te leveren
• WJH-Services analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

WJH-Services neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld WJH-Services) tussen zit. U kunt ten alle tijden inzicht aanvragen over welke systemen wij gebruiken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WJH-Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CRM: om contact te onderhouden met onze relaties slaan wij de eerder vermelde persoonsgegevens op in een CRM. Deze gegevens blijven tot 1 jaar na het laatste contact met de relatie bewaard en worden na deze periode verwijderd. Alvorens het verwijderen van de gegevens zullen wij onze relatie hiervan op de hoogte stellen.

Nieuwsbrief: gegevens blijven bewaard totdat abonnees zichzelf afmelden en/of bij ons mondeling en/of schriftelijk te kennen hebben gegeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen.

Analytics: iedere 3 maanden vragen wij om hernieuwing van het plaatsen van cookies, waarmee u iedere keer toestemming geeft voor een opslagperiode van 14 maanden. U kunt door het verwijderen van uw cookies in uw browser zelf de toestemming voor deze website weer intrekken. Wij bewaren uw gegevens voor eerder genoemde opslagperiode om onze website zo goed als mogelijk te kunnen analyseren en optimaliseren. Na het verlopen van de opslagperiode worden uw gegevens automatisch verwijderd. Ook kunt u ons het verzoek sturen om de opgeslagen gegevens te verwijderen. Meer informatie over de Google Analytics cookies kunt u hier lezen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

WJH-Services verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend – indien dit nodig is – voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WJH-Services blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WJH-Services gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. WJH-Services gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie kunt u hier vinden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WJH-Services en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wjh-ict.nl. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen als dit mondeling door de persoon in kwestie is ingediend of door een bij ons bekend e-mailadres komt. Mochten wij twijfelen aan de identiteit van de opvrager, dan vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. WJH-Services wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WJH-Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@wjh-ict.nl. WJH-Services heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

• Onze computers zijn up to date met beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Heeft u vragen, heeft u het idee dat uw gegevens niet veilig zijn of heeft u vragen van dergelijke aard.
Neem dan contact op met Willem-Jan Hanegraaf via 0627241688 of info@wjh-ict.nl

 


Actief vanaf: 3 april 2018
Laatste update privacyverklaring: 5 juni 2019

Revisies en wijzigingen van de privacyverklaring kunt u opvragen via info@wjh-ict.nl